โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ต้องการรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้      

 

 

ตำแหน่ง  อัตรา วุฒิการศึกษา
1.พนักงานช่างซ่อมบำรุง (มีประสบการณ์ อายุ 30 ปีขึ้นไป)  1 อัตรา ผ่านหลักสูตรควบคุมมอยเลอร์ ขนาด 1ตันทั่วไป
2.พนักงานช่างช่อมบำรุง  20 อัตรา ปวช.,ปวส.,ไฟฟ้า,ช่างกล,ช่างเชื่อม
3.พนักงานลูกค้าสัมพันธ์  1 อัตรา ปวส. ขึ้นไป
4.พนักงานบัญชี  1 อัตรา ปริญญาตรี
5.พนักงานธุรการทั่วไป  1 อัตรา ปวส. ขึ้นไป
6.พนักงานจัดซื้อ  1 อัตรา ปวช. ขึ้นไป
7.พนักงานการเงินนอก  3  อัตรา ปวส. ขึ้นไป
8.นักโภชนาการ  2 อัตรา ปริญญาตรี
9.พนักงานเวชระเบียน  3 อัตรา ปวส.ขึ้นไป
10. โปรแกรมเมอร์  1 อัตรา ปริญญาตรี
11.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  3 อัตรา ปริญญาตรี


                  ส่งใบสมัครได้โดย

                              (1)   e-mail : info@mongkutwattana.co.th

                              (2)   สมัครทางไปรษณีย์โดยถ่ายเอกสาร / หรือพิมพ์ / หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ตามแบบฟอร์มใบสมัครงานข้างล่างนี้แล้วส่งทางไปรษณีย์ 

                                      ถึงแผนก บุคคล บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด   เลขที่  34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210    

                           Download แบบฟอร์มสมัครงาน             

                

   
 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856