โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ต้องการรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้      

 

 

ตำแหน่ง อัตรา
1.นิติกร (ตั๋วทนาย)      1  อัตรา
2.พนักงานเวชระเบียน        4  อัตรา
3.พนักงานการตลาด  2  อัตรา
4.นักบัญชี  1  อัตรา
5.โปรแกรมเมอร์       1  อัตรา
6.เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  2  อัตรา
7.เจ้าหน้าที่สารสนเทศ  1  อัตรา
8.พนักงานยานยนต์  2 อัตรา
9.ลูกค้าสัมพันธ์  3  อัตรา
10.พยาบาลวิชาชีพ  หลายอัตรา
11.นักเทคนิกการแพทย์  2  อัตรา
12.ศัลยแพทย์ทั่วไป  4 อัตรา
13.โสตศอนาสิกแพทย์  2  อัตรา
14.วิสัญญีแพทย์  1  อัตรา


                  ส่งใบสมัครได้โดย

                              (1)   e-mail : info@mongkutwattana.co.th

                              (2)   สมัครทางไปรษณีย์โดยถ่ายเอกสาร / หรือพิมพ์ / หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ตามแบบฟอร์มใบสมัครงานข้างล่างนี้แล้วส่งทางไปรษณีย์ 

                                      ถึงแผนก บุคคล บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด   เลขที่  34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210    

                           Download แบบฟอร์มสมัครงาน             

                

   
 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856