โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ต้องการรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้      

 

 

ตำแหน่ง อัตรา
1. พยาบาลวิชาชีพ   30  อัตรา
2. ผู้ช่วยพยาบาล   10  อัตรา
3. พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล   30  อัตรา
4. นักรังสีเทคนิค    2  อัตรา
5. ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค    1  อัตรา
6โปรแกรมเมอร์    1  อัตรา
7. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์    2  อัตรา
8. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ    1  อัตรา
9. นักบัญชี    1  อัตรา
10. เวชระเบียน    4  อัตรา
11. พนักงานรับผู้ป่วยใน    3  อัตรา
12. ลูกค้าสัมพันธ์    2  อัตรา
13. ประชาสัมพันธ์    1  อัตรา
14. พนักงานการเงิน    4  อัตรา
15. พนังงานการตลาด    1  อัตรา
16. พนักงานจัดซื้อ    1  อัตรา
17. พนักงานบุคคล    2  อัตรา
18. พนักงานธุรการ    1  อัตรา
19. ่างเครื่องมือแพทย์    1  อัตรา
20. ธุรการช่าง    1  อัตรา
21. แม่บ้าน    5  อัตรา
22. แม่ครัว    5  อัตรา
23. พนักงานเสริฟ    5  อัตรา
24. พนักงานบริการ    5  อัตรา
25 ยานยนต์    3  อัตรา


                  ส่งใบสมัครได้โดย

                              (1)   e-mail : info@mongkutwattana.co.th

                              (2)   สมัครทางไปรษณีย์โดยถ่ายเอกสาร / หรือพิมพ์ / หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ตามแบบฟอร์มใบสมัครงานข้างล่างนี้แล้วส่งทางไปรษณีย์ 

                                      ถึงแผนก บุคคล บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด   เลขที่  34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210    

                           Download แบบฟอร์มสมัครงาน             

                

   
 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856