โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

แพ็คเกจคลอดปกติ ( Normal Delivery Package )

บริการคลอดเหมาจ่ายประกอบด้วย

 • ระยะพักฟื้นในโรงพยาบาล 2 คืน
 • โปรแกรมเหมาคลอดปกติครอบคลุมเฉพาะมารดาที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์
 • ค่าห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด ห้องเดี่ยว (Deluxe) พัก 2 คืน พร้อมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิด 2 คืน พร้อมค่าบริการพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ , ค่ายาตลอดเวลาที่นอนโรงพยาบาล และรวมค่ายากลับบ้าน
 • ค่าห้องคลอด ค่าเครื่องมือแพทย์ในระหว่างการคลอด รวมทั้งค่าเครื่องมือ ตรวจติดตามสุขภาพของ ทารกใน ครรภ์ ระหว่างการคลอด
 • ค่าตรวจหาความบกพร่องทางสมองของทารกแรกเกิด (PKU, TSH)
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)
 • ค่าฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดได้แก่ วัคซีนบีซีจี วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เข็มแรก
 • บริการจัดทำสูติบัตร, ภาพถ่ายของทารก, ชุดของขวัญสำหรับทารก
 • อบรมคุณแม่คุณภาพการเตรียมตัวเพื่อการคลอด
 • อบรมการดูแลทารกน้อยสำหรับมารดา

อัตราค่คลอดเหมาจ่าย 35,000 - บาท

แพ็คเกจผ่าตัดคลอด (Cesarean Section Package)

บริการคลอดเหมาจ่ายประกอบด้วย

 • ค่าธรรมเนียมแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์ (ในกรณีที่มีการฉีดยาชาเข้าทางไขสันหลัง )
 • ค่าห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด ห้องเดี่ยว (Deluxe) พัก 3 คืน พร้อมค่าอาหาร และ บริการพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิด 3 คืน พร้อมค่าบริการพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในโรงพยาบาล และรวมค่ายากลับบ้าน
 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการให้ยาชา ทางไขสันหลัง
 • ค่าห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ในระหว่างการผ่าตัด
 • ค่าจองเลือด จำนวน 1 Unit แต่ไม่รวมค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ใช้ในระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด
 • ค่าตรวจหาความบกพร่องทางสมองของทารกแรกเกิด (PKU, TSH)
 • การตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)
 • ค่าฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดได้แก่ วัคซีนบีซีจี วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เข็มแรก
 • บริการจัดทำสูติบัตร, ภาพถ่ายของทารก , ชุดของขวัญสำหรับทารก
 • อบรมคุณแม่คุณภาพ การเตรียมตัวเพื่อการคลอด
 • อบรมการดูแลทารกน้อยสำหรับมารดา

**หมายเหตุ** แพ็คเกจนี้ไม่ครอบคลุม
1. ค่าแพทย์ผู้ช่วย กรณีมีสูติแพทย์ผู้ช่วยเพิ่มจากราคาแพ็คเกจ 3,000 บาท
2. กรณีผู้ป่วยต้องการเอาฤกษ์ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาแพ็คเกจ 5,000 บาท

อัตราค่คลอดเหมาจ่าย 51,000 - บาท

 • เงื่อนไขการรับบริการแพ็คเกจคลอด
 • ราคาแพ็คเกจคลอดราคานี้สำหรับหญิงฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ และมาพบสูติแพทย์อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนการคลอด
 • กรณีตั้งครรภ์แฝด หรือมีทารกในครรภ์มากกว่า 1 คน ไม่สามารถใช้แพ็คเกจเหมาจ่ายได้
 • กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนทั้งในกรณีคลอดปกติ หรือผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามจริง ในอัตราปกติโรงพยาบาลยินดีให้ส่วนลดค่ายา 20 % ยกเว้นค่าแพทย์
 • ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนกับบุตร โดยสูติแพทย์หรือกุมารแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย แล้วโรงพยาบาลจะหักค่าใช้จ่ายในโปรแกรม ส่วนของบุตรดังนี่
  -  แพ็คเกจ การคลอดปกติ จำนวน 6,500 บาท
     -  แพ็คเกจ การผ่าตัดคลอดจำนวน 7,300 บาท
        และคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบุตรตามจริงในอัตราปกติ โรงพยาบาลยินดีให้ส่วนลด ค่ายา 20 %  ยกเว้นค่าแพทย์
 • สำหรับการคลอดก่อนกำหนด หรือทารกคลอดน้ำหนักน้อย กว่าปกติหรือความผิดปกติอื่น ๆ ของทารก ซึ่งจำเป็นต้องเข้าดูแลในหน่วยบริการทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต โรงพยาบาลประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 60,000
 • แพ็คเกจผ่าตัดคลอดนี้ เป็นการใช้ยาชาทางไขสันหลังเท่านั้น หากไม่สามารถใช้ยาชาทางไขสันหลังได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการดมยาสลบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากแพ็คเกจ
 • แพ็คเกจคลอดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดใด ๆ กับบริษัทคู่สัญญา หรือบริษัทประกันได้
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งสำหรับญาติไม่ร่วมในโปรแกรม
 • ราคาเหมาจ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ห้องพักในโปรแกรมจัดเป็นห้อวเดี่ยว (Deluxe) หากท่านมีความประสงค์จะเลือกประเภทห้องอื่นดังนี้
     -  ห้อง VIP A ชำระเพิ่ม 4,320 บาท ต่อวัน
     -  ห้อง VIP B ชำระเพิ่ม 5,140 บาท ต่อวัน
 • กรณีมารดาหรือทารกพักรักษาพยาบาล เกินวันเวลาที่กำหนดในแพ็คเกจ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริงในอัตราปกติ

*พิเศษ*
 ดูแลครรภ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 ปลอดภัยด้วยเครื่องมืออันทันสมัย
 ปรึกษาการดูแลครรภ์อย่างสมบูรณ์
 พักฟื้นหลังคลอดอย่างสะดวกสบาย
 โปรแกรมเหมาคลอดราคาประหยัด
 ทารกได้รับบัตร Medisave ฟรี
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกสูติ - นรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก Women Center
  โทร. 02-574-5000 ต่อ 8126 / 8128

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000