โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรม A-64 Smart
รายการตรวจ
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
3. วัดสายตาเบื้องต้น (V/S,Bw.,Ht.)
4. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory test)
     4.1 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
     4.2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
     4.3 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL , LDL)
     4.4 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
     4.5 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN)
     4.6 ตรวจการทำงานของตับ (SGPT,SGOT)
     4.7 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
5. ค่าบริการอื่น ๆ
ราคา:  2,700 บาท.

โปรแกรม B-64 Extra
รายการตรวจ
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
3. ตรวจการมองเห็นโดยจักษุแพทย์ (Eye Exam Screening)
4. วัดสายตาเบื้องต้น (V/S,Bw.,Ht.)
5. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
6. อัลตร้าซาวด์ท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
8. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory test)
        8.1 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
        8.2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  (FBS)
        8.3 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
        8.4 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
        8.5 ตรวจการทำงานของไต (Creatinine , BUN)
        8.6 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk.phosphatase,Total Protein , Albumin)
        8.7 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
        8.8 ตรวจอุจจาระ (Stool exam&Occult)
        8.9 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)
        8.10 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือด (ABI)
        8.11 ตรวจหาระดับวิตตามินดี (VITAMIN D)
9. ค่าบริการอื่น ๆ
ราคาา:  7,800 บาท.

โปรแกรม C-64 Premium
รายการตรวจ
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
3. ตรวจการมองเห็นโดยจักษุแพทย์ (Eye Exam Screening)
4. ตรวจจอประสาทตาโดยการถ่ายภาพ (Fundus Camera)
5. วัดสายตาเบื้องต้น (V/S,Bw.,Ht.)
6. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
7. อัลตร้าซาวด์ท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)
8. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
9. เอ็กซเรย์เต้านม/อัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram) เฉพาะผู้หญิง
10. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 1 ส่วน (Bone Densitometry)
11. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory test)
        11.1 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
        11.2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
        11.3 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
        11.4 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
        11.5 ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)
        11.6 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk.phosphatase,Total Bili, Total, Total Protine,Albumin )
        11.7 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)
        11.8 ตรวจอุจจาระ (Stool exam&occult)
        11.9 ตรวจแนวโน้มมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) เฉพาะผู้ชาย
        11.10 ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ (Liquid Prep Pep + HPV ) เฉพาะผู้หญิง
        11.11 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)
        11.12 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือด (ABI)
        11.13 ตรวจหาระดับวิตตามินดี (VITAMIN D)
12. ค่าบริการอื่น ๆ 
ราคา:  หญิง  14,000 บาท.    ชาย  10,500 บาท.

โปรแกรม D-64 Excutive
รายการตรวจ
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (Dental Examination)
3. ตรวจการมองเห็นโดยจักษุแพทย์ (Eye Exam Screening)
4. ตรวจจอประสาทตาโดยการถ่ายภาพ (Fundus Camera)
5. ตรวจสุขภาพการได้ยิน ( Audiogram and ENT Examination)
6. วัดสายตาเบื้องต้น (V/S,Bw.,Ht.)
7. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
8. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้อง (U/S Whole Abdomen)
9. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
10. เอ็กซเรย์เต้านม/อัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram) เฉพาะผู้หญิง
11. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise stress test)
12. ตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary function test)
13. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 1 ส่วน (Bone Densitometry)
14. ตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory test)
        14.1 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
        14.2 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
        14.3 ตรวจระดับกรดยูริค (Uric acid)
        14.4 ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
        14.5 ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)
        14.6 ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk.phosphatase, Total Bili, GGT, Direct Bili, Total Protein, Albumin)
        14.7 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ  (Urine Examination)
        14.8 ตรวจอุจจาระ (Stool exam&occult)
        14.9 ตรวจการทำงานของต่อมธัยรอยด์ (TSH)
        14.10 ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือด(ABI)
        14.11 ตรวจหาระดับวิตตามินดี(VITAMIN D)
        14.12 สารแนวโน้มมะเร็งตับ (AFP)
        14.13 สารแนวโน้มมะเร็งลำไส้ (CEA) 
        14.14 ตรวจแนวโน้มมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) เฉพาะผู้ชาย
        14.15 ตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีพิเศษ + HPV (Liquid prep & HPV) เฉพาะผู้หญิง
15. ค่าบริการอื่น ๆ
ราคา:   หญิง  20,000  บาท.     ชาย  16,500  บาท.


หมายเหตุ : งดอาหารและเครื่องดื่มก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8 ช.ม.สำหรับการตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ตรวจเพิ่มเติมให้ส่วนลด 20 % เฉพาะทางห้องปฏิบัติการที่ รพ.ดำเนินการเอง และค่าตรวจรังสีวิทยา
เงื่อนไข:    1. กรณีตรวจเพิ่มเติม พบแพทย์เฉพาะทางจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
             2. โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆได้
             3. โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถงดรายการตรวจในรายการใด รายการหนึ่ง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรีอบริการอื่นๆได้       
 ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000