โปรแกรมตรวจสุขภาพวางแผนครอบครัว ประจำปี 2565

โปรแกรมตรวจสุขภาพ วางแผนครอบครัว ประจำปี 2565
ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 2565
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจหากรุ๊ปเลือด (ABO -Group)
4. ตรวจหาขั้วเลือด (Rh.Group)
5. ตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม (Hb Typing)
6. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)
7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
10. ตรวจหาภาวะติเชื้อตับอักเสบบี (HBc Ab)
11. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
12. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV Ab)
**ชาย 2,900 บาท***
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC)
3. ตรวจหากรุ๊ปเลือด (ABO -Group)
4. ตรวจหาขั้วเลือด (Rh.Group)
5. ตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม (Hb Typing)
6. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)
7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ (Anti HIV)
8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
10. ตรวจหาภาวะติเชื้อตับอักเสบบี (HBc Ab)
11. ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (UA)
12.ตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน Rubella IgG (single)
13. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV Ab)
**หญิง 3,200 บาท**
โปรแกรมวัคซีน (หากตรวสุขภาพแล้วพบว่ายังไม่มี ภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี,หัดเยอรมัน)
1. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี
เข็มที่ 1 ราคาพิเศษ 650 บาท
เข็มที่ 2 ราคาพิเศษ 590 บาท
เข้มที่ 3 ราคาพิเศษ 540 บาท
2. วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน
เข็มละ 650 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-574-5000 ต่อ 1017,8113
แผนก OPD อาคาร A ชั้น 1

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000