โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2565

โปรแกรม A-65 SMART (ชาย/หญิง)
- การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs)
- การวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
- การตรวจวัดระดับการมองเห็น (Visual Acuity)
- การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ
- ความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
- ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
- ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
- ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
- ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
- ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL- Cholesterol)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine & eGFR)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGPT,SGOT)
- ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
- สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ
- อาหารสำหรับผู้ตรวจสุขภาพ
ราคาโปรแกรม 2,800 บาท


โปรแกรม B-65 Advance (ชาย/หญิง)
- การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs)
- การวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
- การวัดระดับการมองเห็น (Visual Acuity)
- การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
- ตรวจฟันโดยทันตแพทย์
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือด (ABI)
- เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ
- อัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนบน
- ความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
- ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
- ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
- ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
- ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
- ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
- ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL- Cholesterol)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine & eGFR)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGPT,SGOT)
- ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
- ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
- ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D Level)
- ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
- ตรวจอุจจาระ (Stool Exam & Occult Blood)
- สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
- อาหารสำหรับผู้ตรวจสุขภาพ
ราคาโปรแกรม 8,100 บาท


โปรแกรม C-65 Excutive (ชาย/หญิง)
- การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs)
- การวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
- การวัดระดับการมองเห็น (Visual Acuity)
- การตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
- ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination)
- ตรวจฟันโดยทันตแพทย์
- PCR LIAT
- ตรวจจอประสาทตาโดยการถ่ายภาพ (Fundus Camera)
- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
- การตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)
- ตรวจการได้ยิน (Audiogram)
- การตรวจสมรรถภาพการทำงานของหลอดเลือด (ABI)
- เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Xray)
- อัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนบน 
- อัลตร้าซาวด์ ช่องท้องส่วนล่าง 
- ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 1 ส่วน
- ความสมบูรณ์ของเลือดและเม็ดเลือด (CBC)
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
- ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
- ระดับกรดยูริค (Uric Acid)
- ตรวจระดับไขมันคลอเรสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
- ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
- ตรวจไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Colesterol)
- ตรวจไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL- Cholesterol)
- ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine & eGFR)
- ตรวจการทำงานของตับ (SGPT,SGOT)
- ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
- ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
- ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D Level)
- ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (Urine Analysis)
- ตรวจอุจจาระ Stool Exam & Occult Blood
- สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
- อาหารสำหรับผู้ตรวจสุขภาพ
ราคาโปรแกรม 13,500 บาท


*ราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

 

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000