ประกาศ สำหรับผู้จองวัคซีนโมเดอร์นา

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000