หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกหอผู้ป่วยใน

ป่วยใน
งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ให้บริการผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกประเภทโรค ตลอด 24 ชั่วโมงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแรกรับตลอดจนวางแผนจำหน่าย โดยแบ่งการรับผู้ป่วยแยกตามสิทธิ์ดังนี้
1.ประเภท PREMIMUM (ประเภทผู้ป่วยชำระเงิน)
2.ประเภทกองทุนรักษาพยาบาล แบ่งเป็น
2.1 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2.2 บัตรประกันสังคม
2.3 ข้าราชการฉุกเฉิน

แผนกรับผู้ป่วยใน แบ่งเป็น
1. ประเภท PREMIUM แบ่งแผนกการรับผู้ป่วย
1.1 ห้องพิเศษประเภท สูติ-นรีเวช 1 แผนก
1.2 ห้องพิเศษประเภท กุมารเวช 1 แผนก
1.3 ห้องพิเศษทั่วไป / VIP 4 แผนก
2.ประเภทกองทุนรักษาพยาบาล
2.1 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า แบ่งแผนกรับผู็ป่วย
2.1.1 หอผู้ป่วยรวมชาย 1 แผนก
2.1.2 หอผู้ป่วยรวมหญิง 1 แผนก
2.1.3 หอผู้ป่วยกุมารเวช 1 แผนก
2.1.4 หอผู้ป่วยรวมเฉพาะทาง สูติ-นารีเวช / หัตถการหัวใจ 1 แผนก
2.2 บัตรประกันสังคมหอผู้ป่วยรวม
2.3 หน่วยบริการเคมีบำบัด
2.4 ข้าราชการฉุกเฉิน รับเป็นผู้ป่วยภาวะวิกฤต
2.5 ห้องพิเศษทั่วไป 1 แผนก


จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน
แผนกผู้ป่วยใน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตราฐานวิชาชีพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางความพร้อมด้านบุคลากร
ฝ่ายการแพทย์ : มีแพทย์ประจำเฉพาะทางทุกสาขา ทีมสหสาขาวิชาชีพ มีแพทย์เวรตลอด 24 ชั่วโมงสาขาอายุรกรรม , สูติ - นรีเวช , กุมารเวช มีแพทย์ปรึกษาเฉพาะทางตลอด 24 ชั่งโมงฝ่ายการพยาบาล : มีพยาบาลวิชาชีพประจำทุกแผนก ตามมาตราฐานกำหนด พร้อมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยโดยมีระบบบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีเพียงพอกับภาระงาน
การพัฒนางานบริการผู้ป่วยใน


1.มุ่งพัฒนาระบบบริการ เพื่อตอบสนอง ความต้องการผู้รับบริการและสร้างความพึงพอใจในระบบบริการ
2.มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานให้ได้มาตรฐาน
3.พัฒนาคู่มือการปฎิบัติงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
4.กำหนดรูปแบบและแนวทางปฎิบัติในการเตรียมผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวและชุมชน
5.ป้องกันการติดเชื้อในหน่วยงาน
6.สร้างความสามัคคีในทีมงาน

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000