หน้าแรก / ขีดความสามารถทางการแพทย์

MEDICAL CAPABILITIES                                                                                                                     
1. ขีดความสามารถด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
  1.1  การรักษาทางห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือด (CATHETERIZATION & ELECTROPHYSIOLOGY LABORATORY)
       1.1.1 การฉีดสี และขยายหลอดเลือดหัวใจ (CAG & PTCA)
       1.1.2 การฉีดสี และขยายหลอดเลือดส่วนปลายอื่นๆ
       1.1.3 การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (PACEMAKER & AICD)
       1.1.4 การรักษาทางอีเลคโตรฟิสิโอโลยีหัวใจ (ELECTROPHYSIOLOGY )
  1.2 การผ่าตัดหัวใจ (HEART SURGERY) 
       1.2.1 การผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CORONARY ARTERIAL BYPASS GRAFTING)
       1.2.2 การผ่าตัดลิ้นหัวใจ (VALVULOPLASTY)
       1.2.3 การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจโป่งพอง (AORTIC ANEURYSM)
2. ขีดความสามารถด้านโรคเด็ก และทารกแรกเกิด
  2.1 การรักษาทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย 
  2.2 การรักษาทารกแรกเกิดอาการวิกฤตอื่นๆ
  2.3 การรักษาโรคเด็กอื่นๆ
3. ขีดความสามารถด้านโรคตา
  3.1 การผ่าตัดจอประสาทตาและวุ้นลูกตา (VITREORETINAL SURGERY)
  3.2 การรักษาโรคจอประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำหนด (RETINOPATHY OF PREMATURITY , ROP) ด้วยเลเซอร์
  3.3 การรักษาโรคต้อหิน (GLAUCOMA) ด้วยเลเซอร์และการผ่าตัด
  3.4 การรักษาโรคต้อกระจก (CATARACT) ด้วยเครื่องสลายต้อกระจก (PHACOEMULSIFICATION)   
  3.5 การรักษากระจกตาด้วยเครื่องเลสิค
  3.6 การรักษาโรคตาอื่นๆ  : OCT , VF , FUNDUS CAMERA , IOL MASTER , ETC.
4. ขีดความสามารถด้านโรคมะเร็งและโรคทางโลหิตวิทยา
  4.1 การรักษาทางยาและเคมีบำบัด
  4.2 การรักษาทางรังสีรักษา
5. ขีดความสามารถด้านโรคสมองและระบบประสาท
  5.1 การรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันฉับพลันด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดอุดตันในสมอง
  5.2 การผ่าตัดสมอง และระบบประสาท
6.ขีดความสามารถด้านโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
  6.1 การรักษาผู้ป่วยอาการวิกฤติ
  6.2 การผ่าตัดทรวงอก และปอด
  6.3 การรักษาโรคนอนกรน
  6.4 การรักษาโรคปอดอื่นๆ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง , โรคปอดอุดกั้น , วัณโรค , โรคหอบหืด ฯลฯ
7. ขีดความสามารถด้านโรคกระเพาะอาหาร และระบบทางเดินอาหาร
  7.1 การตรวจรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง
  7.2 การผ่าตัดโรคในระบบทางเดินอาหาร
  7.3 การสลายนิ่วในถุงน้ำดีด้วยเครื่องสลายนิ่ว
8. ขีดความสามารถด้านโรคไต และระบบทางเดินปัสสาวะ
  8.1 การฟอกเลือดล้างไต
  8.2 การสลายนิ่วในไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
  8.3 การผ่าตัดโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
9. ขีดความสามารถด้านการฝากครรภ์และรักษาโรคทางนรีเวชวิทยา
10. ขีดความสามารถด้านการรักษาโรค หู คอ จมูก
11. ขีดความสามารถด้านโรคข้อ กระดูก และกล้ามเนื้อ
  11.1 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
  11.2 การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  11.3 การผ่าตัดกระดูกหัก
  11.4 การรักษาทางเวชกรรมฟื้นฟู
12. ขีดความสามารถด้านรังสีวิทยา
  12.1 การตรวจวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก (MAGNETIC RESONANCE IMAGE , MRI)
  12.2 การตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กวเรย์คอมพิวเตอร์ 64 สไลซ์ (64 SLICES COMPUTERIZED TOMOGRAPHY)
  12.3 การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ (4D – ULTRASONOGRAPHY)
  12.4 การตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กซเรย์เต้านม (MAMMOGRAPHY)
  12.5 การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (BONE MASS DENSITOMETRY)
  12.6 การตรวจวินิจฉัยด้วยเอ็กซเรย์อื่นๆ
13. ขีดความสามารถด้านจิตเวชศาสตร์          
14. ขีดความสามารถด้านโรคผิวหนัง และศัลยกรรมความงาม
MEDICAL SERVICES                                                                                                                    
1. การบริการผู้ป่วยนอก (OUT-PATIENT SERVICES)
  1.1 กลุ่มงานผู้ป่วยนอกพิเศษ
       - แผนกผู้ป่วยนอก - อายุรกรรม และอายุรกรรมเฉพาะสาขา   
       - แผนกผู้ป่วยนอก – กุมารเวชกรรม และกุมารเวชกรรมเฉพาะสาขา     
       - แผนกผู้ป่วยนอก - ตา หู คอ จมูก 
       - แผนกผู้ป่วยนอก – จิตเวชกรรม 
       - แผนกผู้ป่วยนอก - ทันตกรรม และทันตกรรมเฉพาะสาขา
  1.2 กลุ่มงานผู้ป่วยนอกสามัญ
       - แผนกผู้ป่วยนอก - เวชปฏิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)                                 
       - แผนกผู้ป่วยนอก - เวชปฏิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)                                                      
       - แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ กองทุนประกันสังคม)
  1.3 กลุ่มงานผู้ป่วยฉุกเฉิน
       - แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน
       - แผนกผู้ป่วยนอก - ศัลยกรรม และศัลยกรรมเฉพาะสาขา
2. การบริการผู้ป่วยใน (IN-PATIENT SERVICES)
  2.1 กลุ่มงานหอผู้ป่วยในพิเศษ
       - หอผู้ป่วยห้องพักพิเศษ - ผู้ใหญ่ (ชาย/หญิง) 
       - หอผู้ป่วยห้องพักพิเศษ – มารดาหลังคลอด
       - หอผู้ป่วยห้องพักพิเศษ – เด็ก
  2.2 กลุ่มงานหอผู้ป่วยในสามัญ
       - หอผู้ป่วยสามัญรวม - ผู้ใหญ่ (ชาย)
       - หอผู้ป่วยสามัญรวม - ผู้ใหญ่ (หญิง)
       - หอผู้ป่วยสามัญรวม – มารดาหลังคลอด
       - หอผู้ป่วยสามัญรวม – เด็ก
3. การบริการผู้ป่วยวิกฤต (CRITICAL-PATIENT SERVICES)
       - หน่วยอภิบาลผู้ป่วยอาการหนักทางอายุรกรรม
       - หน่วยอภิบาลผู้ป่วยอาการหนักทางอายุรกรรมหัวใจ
       - หน่วยอภิบาลผู้ป่วยอาการหนักทางศัลยกรรม
       - หน่วยอภิบาลผู้ป่วยอาการหนักทางศัลยกรรมหัวใจ
       - ห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือด
       - หน่วยอภิบาลทารกแรกเกิดอาการวิกฤต
       - หน่วยพยาบาลห้องผ่าตัด และวิสัญญี
4. การบริการแม่และเด็ก
       - แผนกผู้ป่วยนอกพิเศษ – สูตินรีเวชกรรม
       - แผนกผู้ป่วยนอกสามัญ – สูตินรีเวชกรรม (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ กองทุนประกันสังคม)
       - หน่วยพยาบาลห้องคลอด
       - หน่วยทารกแรกเกิดปกติ   

ขีดความสามารถของ รพ.มงกุฎวัฒนะ ในการรับส่งต่อผู้ป่วยบัตรทองในระดับตติยภูมิขั้นสูงหรือการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูง ดังนี้
1. ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  1.1 เพื่อการรักษาทางรังสีรักษา (Radiotherapy) ด้วยเครื่องเร่งอนุภาค และเครื่องใส่แร่กัมมันตรังสีความเข้มข้นสูง
  1.2 รักษาทางเคมีบำบัด (Chemotherapy)
  1.3 รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology) เช่น การให้เคมีบำบัดผ่านการสวนหลอดเลือด , การผ่าตัด และอื่นๆ
2. ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องรักษาด้วยวิธี
  2.1 การผ่าตัดหัวใจเพื่อทำบายพาส หรือทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ , ผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
  2.2 การสวนหลอดเลือดหัวใจเพื่อใส่ขดลวดตรึงเส้นเลือด (STENT) , การใส่บอลลูนขยายหลอดเลือด
  2.3 การฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติชนิดถาวร (Automated Implantable Cardioverter-Defibrillator, AICD) และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (Pacemaker) , การตัดไฟฟ้าหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency Ablation)
  2.4 อื่นๆ เช่น การใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุ้มกราฟต์ผ่านทางหลอดเลือดแดง(Thoracic Endovascular Aneurysm Repair , TEVA) เป็นต้น
3. รักษาโรคสมองที่ต้องรักษาด้วยวิธี
  3.1 การผ่าตัดสมองและไขสันหลัง
  3.2 การสวนหลอดเลือดสมองในกรณีหลอดเลือดอุดตัน
  3.3 อื่นๆ เช่น การให้ยาละลายลิ่มเลือดในสมอง เป็นต้น
4. ผู้ป่วยโรคตาที่ต้องรักษาด้วยวิธี
  4.1 การผ่าตัดสลายต้อกระจก
  4.2 การผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา (Vitrectomy)
  4.3 การรักษาด้วยจักษุเลเซอร์ต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา , ต้อหิน ฯลฯ
  4.4 การตรวจทางจักษุวิทยาขั้นสูง เช่น การสแกนขั้วประสาทตา ชั้นของจอประสาทตา และจุดรับภาพ (Optical Coherence Tomography , OCT), การตรวจลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Visual Field) เป็นต้น
5. ผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวน้อยกว่า 1,000 กรัม , การรักษาจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดด้วยเลเซอร์ (retinopathy of prematurity: ROP) เป็นต้น
6. อื่นๆ เช่น การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เป็นต้น
ติดต่อผ่านสายด่วน
- สปสช.1330 หรือติดต่อ
- ศูนย์ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย รพ.มงกุฎวัฒนะ 02-574-5000 ต่อ 3004 , 3036

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000