หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

หน่วยพยาบาลห้องคลอด

การคลอด
- ให้บริการคลอดบุตรที่ได้รับมาตราฐาน และมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะเสี่ยง เช่นครรภ์แฝด, การคลอดก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษภาวะรกเกาะต่ำ
- ทีมสูติแพทย์ กุมารแพทย์ ที่มีประสบการณ์สามารถ ให้การดูแลรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะแทรกซ้อนพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยแบบครบวงจร
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒะมีทีมสูตินรีแพทย์ กุมารแพทย์ และฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
หลังคลอด
- ให้คำปรึกษาการเตรียมพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมสำหรับหญิงตั้งครรภ์
- ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอด ที่มีปัญหาเต้านมเช่นเต้านมคัด เต้านมอักเสบ เจ็บหัวนม
- ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
- บริการให้คำแนะนำปรึกษาทางโทรศัพท์ เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000