หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

เลือกบริการ

ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เป็นศูนย์ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ ที่ให้บริการตรวจตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการวินิจฉัย,ติดตาม,เฝ้าระวังและบริการทางธนาคารเลือด แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแล สุขภาพและให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ซึ่งให้บริการในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่
- โลหิตวิทยา (Hematology)
- จุลทรรศนศาสตร์คลีนิก (Clinical Microscopy)
- ปรสิตวิทยาคลินิก (Clinical Parasitology)
- เคมีคลีนิก (Clinical Chemistry)
- ซีโรโลยี่ และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Serology & Immunology)
- จุลชีววิทยาคลีนิก (Clinical Microbiology)
- ธนาคารเลือด (Blood Bank)
- พยาธิวิทยา (Clinical Pathology)
- ชีวโมเลกุล (Biomolecular) (PCR , HIV VIRAL LOAD)
- Flow cytology
ด้วยเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยได้รับการรองรับตามมาตราฐาน ISO 15189 , ISO 15190 และ LABORATORY ACCREDITATION (LA)

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000