หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

ศูนย์จักษุ

  ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในชีวิตเรา มีความละเอียดอ่อนที่ต้องการดูแลเอาใจใส่เพื่อความคมชัดและทำให้เกิดการเรียนรู้ ในชีวิตประจำวัน ถ้าหากการดูแลปกป้องที่ดี อาจนำไปสู่การสูญเสีย ศูนย์จักษุยินดีให้บริการดูแล ตรวจสุขภาพและดูแลรักษาดวงตาของท่านด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดบริการ ทุกวันตั้งแต่ 09.00-20.00 น.
การบริการ
1. ตรวจสุขภาพดวงตาและตรวจรักษาโรคทั่วไปทางตา
2. ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นและคอนแทคเลนส์
3. ตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง ได้แก่ โรคกระจกตา , ต้อหิน, โรคจอประสาทตาและวุ้นตา
4. ผ่าตัดต้อกระจกด้วย เครื่องสลายต้อกระจก ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และเลนส์แก้วตาเทียม
5. รักษาและผ่าตัดโรคจอประสาทตาเป็นวุ้นตา โรคจอประสาทตาลอกหลุด เลือดออกในวุ้นลูกตา
6. รักษาโรคตาที่จำเป็นต้องใช้แสงเลเซอร์
- เลเซอร์ รักษาเบาหวานขึ้นตา
- เลเซอร์เปิดรูขนาดเล็กที่ม่านตา เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด ด้วย Nd-YAG Laser
- เลเซอร์ป้องกันและรักษาต้อหินทั้งมุมปิดและมุม เปิด เพื่อลดความดันลูกตาด้วยเลเซอร์ SLT:Selective Laser Trabeculoplasty
- เลเซอร์เปิดเยื้อหุ้มเลนส์ ที่ขุ่นหลังการผ่าตัดต้อกระจก (Laser capsilotomy) ด้วยการใช้ Laser Nd-YAG Laser
- เลเซอร์จอประสาทตาทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่มีปัญหาเส้นเลือดที่จอประสาทตาผิดปกติ (ROP) ด้วยเครื่อง Indirect Opthalmoscope Laser : LIO
บริการตรวจตาและวินิจฉัยและรักษาด้านจักษุ พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
1. เครื่องสแกนจอประสาทตาด้วยคอมพิวเตอร์ (Optical Coherence Tomography)
ใช้ในการตรวจวินิจฉัยติดตามโรคจอประสาทตา โดยการตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตา เพื่อดูลักษณะและขอบเขตความผิดปกติที่เกิดขึ้น ช่วยแนวทางในการการรักษาจอประสาทตา โรคต้อหิน และโรคที่มีความผิดปกติ อื่น ๆ ของเส้น  ประสาทตา และจุดรวมภาพ
2. เครื่องตรวจสายตา (HUMPHEY VIUAL FIELD) 
เพื่อช่วยวินิจฉัยและติดตามผลของโรคต้อหิน ซึ่งลานสายตาคือบริเวณ ที่สายตาแต่ละข้าง สามารถมองเห็นได้ หากเป็นโรคต้อหิน พื้นที่ที่จะมองเห็นจะแคบลง
3. เครื่องวัดสายตาความโค้งกระจกอัตโนมัติ (Auto refraction)
เป็นการตรวจหาค่าสายตา และหาค่าความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้น และสามารถเช็คความโค้งของกระจกว่าผิดปกติไปแนวใดแนวหนึ่งในรัศมี 360 องศา โดยเครื่องสามารถระบุผลการตรวจสายตาว่ามีค่า สั้น ยาวหรือเอียง และบอกองศา สายตาเอียงได้
4. เครื่องวัดความดันลูกตาอัตโนมัติ (Auto Tonometer) 
เป็นเครื่องตรวจวัดความดันลูกตาอัตโนมัติในรูปแบบ ไม่สัมผัส non- Contract System ใช้ในการวัดความดันลูกตาของผู้ป่วยโดยใช้ระบบ ลมเป่า (Airpuff)
5. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา (Fundus Camera) 
เป็นการถ่ายภาพจอประสาทตา โดยที่ไม่ต้องขยายม่านตา ใช้ถ่ายภาพจอตาผู้ป่วยเพื่อหาความผิดปกติ ต่าง ๆ เช่นเบาหวานขึ้นตา,จอประสาทตาเสื่อม และใช้เพื่อคัดกรองผู้ป่วยในปริมาณมาก เช่น การคัดกรองเบาหวานขึ้นตา
6. เครื่องผ่าตัดวุ้นตาและจอปสะสาทตา (Vitrectomy Machine)
เป็นเครื่องมือสำคัญในการใช้รักษาโรคจอประสาทตา และ วุ้นตาโรคจอประสาทตาห เช่น จอประสาทตาหลุดลอก ,โรคเลือดออกในวุ้นลูกตา โรค จอประสาทตาฉีกขาด โรคเบาหวานในจอประสาทตา
7. เครื่องเลเซอร์ (Indirect Opthalmoscope Laser [LIO]) 
เครื่องมือแพทย์ สามารถตรวจตาพร้อม ๆ กับการยิงเลเซอร์ควบคู่กันไปปัจจุบันใช้ตรวจและรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาจอตา ได้แก่เด็กคลอดก่อนกำหนด และผู้ป่วยแรกคลอดน้ำหนักน้อยมีปัญเส้นเลือดในจอประสาทตาผิดปกติ

 

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000