หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

แผนกผู้ป่วยวิกฤติ หัวใจและหลอดเลือด (CCU)
บริการดูแลรักษาตลอด 24 ชม. สำหรับผู้ป่วยหนักระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่อาการหนักที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัย รักษา และเฝ้าระวังสภาวะของผู้ป่วยด้วยการใช้อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ทางการแพทย์ที่ทันสมัยภายใต้ความรู้ประสบการณ์ ของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยตรง พร้อมทีมพยาบาลผู้มีความชำนาญพิเศษ ในการดูและผู้ป่วยหนักระบบหัวใจและหลอดเลือด ทั้งนี้การตัดสินใจ การวางแผนการรักษา และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดขึ้นจาก ความร่วมมือของแพทย์ เฉพาะทาง ด้านหัวใจและหลอดเลือด และผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางในสาขาอื่น ๆ ตามภาวะการเจ็บป่วย หนักของผู้ป่วยนั้น ๆ
การบริการ
-ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตในระบบหัวใจและหลอดเลือด สามารถให้การดูแลและเฝ้าระวังการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการพิเศษ เช่นการฉีดสีเพื่อตรวจดูเส้นเลือดหัวใจ (CAG) การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือขดลวด (PCI) ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ เป็นต้น
-รับย้ายผู้ป่วยหนักระบบหัวใจจากสถานพยาบาลอื่น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านผู้ป่วยวิกฤติระบบหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ให้คำปรึกษาแพทย์ประจำแผนกฉุกเฉิน พร้อมทั้งประสานงานกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามภาวะโรคของผู้ป่วย เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รวมถึงความพร้อมของแพทย์ และ พยาบาล ในการรอรับผู้ป่วยที่แผนก ตลอดจนอุปกรณ์ ที่จำเป็นทุกชนิด เช่น เครื่องช่วยหายใจ ก่อนผู้ป่วยมาถึง เพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด
บุคลากรทางการแพทย์                                                                            
ประกอบด้วยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่เกี่ยวข้องที่พร้อมทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนรักษาให้เกิดความปลอดภัยและผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย         
คณะแพทย์ประกอบด้วย
แพทย์ผู้เชี่ยวชญ ด้านผู้ป่วยวิกฤติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด 7 ท่าน และเป็นแพทย์เต็มเวลาที่พร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ ที่จะร่วมวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งพร้อมให้บริการดูแล ผู้ป่วยหนักทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ
-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทและสมอง
-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจ
-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
-แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
-ศัลย์แพทย์ด้านต่าง ๆ
พยาบาล
ประกอบด้วยพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติโดยตรง ระบบหัวใจและหลอดเลือดพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์ ทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วย
พยาบาลที่ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต อาทิ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องช่วยหายใจชนิดต่าง ๆ เครื่อง IABP
หอผู้ป่วยไอซียู (ICU)
ICU - CORONARY CARE UNIT
หน้าที่และเป้าหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วยกองทุนที่มีอาการเจ็บป่วยภาวะวิกฤติ จนอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดยให้การดูแล รักษาผู้ป่วยให้หายหรือบรรเทาจากภาวะวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ป่วย มีความพึงพอใจ ความเข้าใจในโรค ที่เป็น พร้อมทั้งประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ศักยภาพ
-ให้บริการผู้ป่วยทุกกองทุนโดยบุคลากรที่มีความรู้ตามมาตราฐานวิชาชีพสามารถให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งอาจมีความซับซ้อนทางพยาธิสภาพ และสามารถคงไว้ซึ่งการทำงานของอวัยวะ
-มีเครื่องมือที่สามารถติดตามและชี้บ่งถึงภาวะวิกฤติทำให้สามารถประเมินอาการและดูแลรักษาได้ทันท่วงที
- จำนวนเตียง 22 เตียง แบ่งเป็นห้อง ICU 20 เตียงและห้องแยกผู้ป่วย 2 ห้อง
- แพทย์ประจำ ICU ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เช่น แพทย์โรคติดเชื้อ ศัลยกรรมประสาท อายุรกรรมประสาท แพทย์ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
-บุคลากรที่มีหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติต้องมีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ในการประเมินอาการผู้ป่วย มีทักษะในการรายงานสื่อสารกับแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการประสานงานที่ถูกต้อง เหมาะสมและรวดเร็ว มีความกล้าตัดสินใจอย่างถูกต้องและรวดเร็วภายใต้ความรู้ตามมาตราฐานวิชาชีพ
หอผู้ป่วยไอซียู-ศัลยกรรมหลอดเลือดหัวใจและทรวงอก (ICU - CVT)
ICU - CORONARY VASCULAR THORACIT
หน้าที่และเป้าหมาย
- มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและดูแลผู้ป่วยทุกประเภทเกี่ยวกับการดูแลและการให้การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจทั้งที่ทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ และเปลี่ยนหรือซ่อนลิ้นหัวใจ ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจให้น้อยที่สุด จนผู่ป่วยสามารถ เริ่มฟื้นฟูตัวเองและไม่มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหัวใจ รวมถึงดูแลผู้ป่วยหลังฉีดสี และใส่ขดลวดหลอดเลือดหัวใจ (กรณีที่แผนก CCU ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้)
ขอบเขตการให้บริการ
- มุ่งดูแลและให้บริการผู้ป่วยหลังการผ่าตัด หัวใจทุกประเภท                                     
กลุ่มโรคลำดับ
- ผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดหัวใจอุดตัน แพทย์ทางด้านหลอดเลือดหัวใจไม่สามารถทำการขยายหลอดเลือดด้วย Balloon หรือStent ได้ รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจไม่สามารถทำงานได้ การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ หรือลิ้นหัวใจทำงานได้ลดลงจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจใหม
ศักยภาพ
- ให้บริการและดูแลผู้ป่วยทุกประเภท โดยบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถตามมาตราฐานวิชาชีพ มีความรู้ประสบการณ์ในการดูแลและให้การบริการผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ พร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถ ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและประเมินผู้ป่วยได้ทันท่วงที

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000