about-img-index

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีบริษัทมงกุฎวัฒนะ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 และเปิดให้บริการตรวจรักษาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบัน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียงที่มีขีดความสามารถทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิหรือขีดความสามารถเฉพาะทางขั้นสูงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในทุกสิทธิดังนี้
-ผู้ใช้บริการที่รักษาด้วยเงินส่วนตัว
-ผู้ใช้บริการตามกรมธรรม์ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพส่วนบุคคล
-ผู้ใช้บริการตามสิทธิกองทุนรักษาพยาบาล
-กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
-กองทุนประกันสังคม
สิทธิข้าราชการในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน 77 หัตถการ โดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 77 หัตถการนโยบายคุณภาพ “การแพทย์มาตราฐาน บริการประทับใจ พัฒนาต่อเนื่องไป ดำรงค์ไว้จริยธรรม”

บริการทางการแพทย์

.

ข่าวสารและกิจกรรม

สิทธิพิเศษ บัตร Medisave Card

"บัตรนี้ช่วยท่านได้" บัตรสะสมส่วนลดค่ารักษาพยาบาล เมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล "เป็น สมาชิกทั้งครอบครัวสิครับจะได้โอนยอดสะสมกันได้"

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2567

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ รับสมัครแพทย์หลายอัตรา

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

ekotogel

asiatogel88

asiatogel88

jangkrik4d

jangkrik4d

slot gacor