หน้าแรก / รายนามแพทย์

เลือกความเชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรม

 • เวชปฏิบัติทั่วไป

 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด

 • โรคข้อ

 • สมองและระบบประสาท

 • อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ

 • โรคโลหิตวิทยา

 • โรคไต

 • รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคระบบทางเดินอาหาร

 • โรคติดเชื้อ

 • ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ศัลยกรรมเด็ก

 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

 • ศัลยกรรมตกแต่ง

 • ศัลยกรรมประสาทวิทยา

 • ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด

 • กุมารเวชกรรม

 • กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด

 • จิตวิทยาวัยรุ่น

 • โรคภูมิแพ้

 • โรคระบบทางเดินหายใจ

 • โรคติดเชื้อ

 • ภาวะวิกฤตในเด็ก

 • โรคหัวใจ

 • โรคเลือด

 • พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก

 • ระบบประสาทเด็ก

 • สูติ - นรีเวชกรรม

 • รังสีแพทย์

 • จักษุแพทย์

 • ผิวหนัง

 • หู คอ จมูก

 • จิตเวช

 • นิติเวช

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ทันตกรรม

 • วิสัญญีแพทย์

ทันตกรรม

ทพญ. สมสวัสดิ์ ลือพัฒนสุข
ทันตกรรม

จันทร์,ศุกร์

10.00 น. - 17.00 น.

พุธ

10.00 น. - 20.00 น.

ทพญ. ชื่นชม ศิลารัตน์
ทันตกรรม

จันทร์ , ศุกร์

09.00 น. - 20.00 น.

อังคาร , พุธ

09.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. ฉัตรชญาธ์ พึ่งผูก
ทันตกรรม

จันทร์

09.00 น. - 15.00 น.

เสาร์

15.00 น. - 20.00 น.

ทพ. พงศ์ธร จงธนากร
ทันตกรรม

อังคาร

12.00 น. - 17.00 น.

ทพ. สุเมธ เจียมศรีมงคล
ทันตกรรม

อังคาร

13.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. บรรเจิดลักษ์ วิศิษฎ์สรอรรภ
ทันตกรรม

พุธ

09.00 น. - 12.00 น.

ทพญ. ปนิดา ภาวิไล
ทันตกรรม

อังคาร (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4)

17.00 น. - 20.00 น.

ทพญ. จิตรลดา บำรุงกิจเจริญ
ทันตกรรม

พฤหัสบดี

16.00 น. - 20.00 น.

ทพญ. สุนิศา ชีรานนท์
ทันตกรรม

พุธ

16.00 น. - 20.00 น.

ทพ. ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์
ทันตกรรม

จันทร์ , พฤหัสบดี

10.00 น. - 15.00 น.

เสาร์

13.00 น. - 20.00 น.

ทพญ. พรทิพย์ ศริรัตนกุล
ทันตกรรม

เสาร์,อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. ภัทราวดี ภัทรากร
ทันตกรรม

เสาร์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ
ทันตกรรม

เสาร์,อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. วันทนีย์ อุ่นจันทร์
ทันตกรรม

เสาร์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพ. กิตติ วิศิษฏ์สรอรรถ
ทันตกรรม

พุธ

09.00 น. - 12.00 น.

พฤหัสบดี

09.00 น. - 17.00 น.

ทพญ. ณวรรณวดี แก้วผลึก
ทันตกรรม

พุธ สัปดาห์ที่ 2,4

15.00 น. - 20.00 น.

อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. อัญญารัตน์ ศรีหานนท์
ทันตกรรม

พุธ - ศุกร์

16.00 น. - 20.00 น.

เสาร์ , อาทิตย์

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. อุมาพร วิมลกิตติพงศ์
ทันตกรรม

พุธ

09.00 น. - 16.00 น.

ทพญ. เมธิศา จิตร์ไทย
ทันตกรรม

อาทิตย์

16.00 น. -20.00 น.

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000