หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกอายุรกรรม

อายุรกรรม และอายุรกรรมเฉพาะสาขา
การดูแลผู้ป่วย ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไปนั้น อายุรแพทย์จะทำหน้าที่เป็นแพทย์ และที่ปรึกษาทางสุขภาพ ประจำให้กับผู้ป่วยจากความเชี่ยวชาญทุกด้านของอายุรแพทย์ ที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรค ผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่าง ๆ หรือผู้สูงอายุ ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและ การดูแลสุขภาพการป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน การให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  อายุรแพทย์ สามารถให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถที่จะให้การตรวจรักษาโรคที่เป็นปัจจุบัน โรคเรื้อรังต่าง ๆ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรง และมีแนวทางในการป้องกันโรคต่าง ๆ

การให้บริการทางอายุรกรรม
- คลีนิกอยุรกรรมทั่วไป
- คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension Clinic)
- คลินิกโรคไขข้อและรูมาติสซั่ม (Arthritis & Rheumatic Clinic)
- คลีนิกโรคไต
- คลีนิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
- คลีนิกโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ
- คลีนิกโลหิตวิทยา
- คลินิกระบบประสาทและสมอง
- คลีนิกโรคติดเชื้อ
- คลีนิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
- คลีนิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

คลีนิกนอกเวลาพิเศษ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
และในภาวะการจราจรในกรุงเทพมหานครติดขัด ทำให้การเดินทางของผู้ป่วย ไม่สามารถมาใช้บริการได้ ทันเวลา
OPD ปิด หรือยามค่ำคืน บ่อยครั้งที่คุณต้องประสบปัญหาเหล่านี้คือ ป่วยฉุกเฉินกลางดึก, รถติด เลิกงานมาหาหมอไม่ทันงานเยอะ ติดประชุม คลีนิกนอกเวลาพิเศษ โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ จัดให้มีบริการ OPD ถึงเวลา 23.00 น. ทุกวัน วางใจทุกขั้นตอนการรักษาที่เป็นมาตราฐานเดียวกันกับ ในเวลาปกติ

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000