หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

แผนกผู่ป่วยนอก-เวชปฏิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

            โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิบางสาขา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เขต 13 เริ่มตั้งแต่ เดือนเมษายน 2553 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการสาธารณสุข

      “บัตรทอง”…บัตรแห่งสิทธิประโยชน์ในการรับบริการสาธารณสุข

                       เพื่อคุณภาะชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

            เจตนารมณ์ ของ พ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้ คนไทยทุกคนที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชน อย่างถูกต้องตามกฏหมาย มีสิทธิได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาพยาบาลทางการแพทย์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพจะได้รับความคุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

 • การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค โรคพื้นฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และการควบคุมโรค
 • การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ จนสิ้นสุดการรักษา ทั้งนี้ รวมถึงการแพทย์ทางเลือก
 • ผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
 • การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีบุตรยังมีชีวิตอยู่
 • ค่าอาหารและค่าห้องสามัญ
 • การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การทำฟันปลอมฐานพลาสติก การรักษาโพรงประสาท ฟันน้ำนม และการใส่เพดานเทียม
 • ในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
 • ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
 • การจัดส่งต่อเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
 • การบริการทางแพทย์หรือค่าใช้จ่ายอื่น นอกจากที่คณะกรรมการการกำหนด

ต่อมายังได้ “ขยายเพิ่มเติม” เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างทั่วถึงและครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น

 • การรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบวงจร
 • การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฮีโมฟีเลีย ผ่าตัดเต้านม มะเร็งปอด
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว รวมถึง รักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุท้าย ทั้งการปลูกถ่ายไต,ฟอกเลือด,การล้างไต ผ่านทางช่องท้อง โดยกำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการผู้ป่วยรายโรค (Disease Management)
 • ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
 • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
 • ให้สารเมทาโดยระยะยาวในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดฯ ที่สมัครใจ
 • สิทธิการเข้ารับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่หน่วยบริการที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000