หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พร้อมให้การวินิจฉัยและรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือด ทุกประเภท ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ดูแล อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และยังพร้อมให้การดูแลฟื้นฟู สมรรถภาพหัวใจ อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย แต่ละบุคคล เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสามารถกลับไปใช้ชีวิต
ประจำวันได้ตามปกติ
การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
การตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษนอกร่างกาย
  - การตรวจเครื่องไฟ ฟ้าหัวใจ
  - การบันทึกคลื่นหัวใจ 24,48 ชั่วโมง รวมถึงเฝ้าระวังความผิดปกติ
  - การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนความถี่สูง
  - การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนความถี่สูง ผ่านทางหลอดอาหาร (แบบหลายมิติ)
  - การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test
  - การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้ Dobutamine โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
  - การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง เพื่อดูหลอดเลือดแดงหัวใจ CTA:Computed Tomography Angiogram
  - การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัย สนามแม่เหล็ก
  - การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติ หัวใจด้วยเตียงปรับระดับ Tile Table Test

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000