หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการรักษา ซึ่งครอบคลุมถึงทั้งการรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมป้องกัน

โดยการวางแผนการดูแลรักษาของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกับนักกายภาพบำบัดให้แก่ผู้ป่วยระบบต่างๆ ได้แก่

 • ระบบกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ เช่น กลุ่มอาการ Office Symdrome , ปวดหลัง , ข้อไหล่ติด , การอักเสบของข้อและเอ็น หรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ฯลฯ
 • ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจ ฯลฯ
 • ระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง , ปอดอักเสบ ฯลฯ
 • ระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดสมอง , การบาดเจ็บของไขสันหลัง , อัมพาตใบหน้าครึ่งซีก ฯลฯ

ขอบเขตการให้บริการ

การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยระบบกระดูก ข้อและกล้ามเนื้อ ได้แก่

 • โปรแกรมบำบัดการรักษาด้วยการฝังเข็มและระงับปวดโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การบำบัดเพื่อลดปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น Ultrasound , Shortwave Diathermy , เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าลดปวด ( TENS )
 • การบำบัดด้วยเครื่องดึงหลังและดึงคอ
 • การบำบัดด้วยความร้อน เช่น แผ่นประคบร้อน , ขี้ผึ้งพาราฟิน
 • การบำบัดด้วยวิธีการดัดดึงข้อต่อ
 • การบำบัดด้วยวิธีการออกกำลังกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
 • การฝึกกระตุ้นเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ไม้เท้า , ไม้ค้ำยัน

การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจและทรวงอก ได้แก่

 • การเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 • การฝึกหายใจและฝึกไออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดท่าระบายเสมหะ
 • การร่อนระบายเสมหะด้วยวิธีเคาะปอด – ดูดเสมหะ
 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการขยายตัวของทรวงอก

การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยระบบประสาท ได้แก่

 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • การลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด
 • การฝึกการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ
 • การฝึกการทำงานร่วมกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัน ( ADL Training )
 • การฝึกกระตุ้นเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ไม้เท้า , Sky Walker

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000