หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

ศูนย์สุขภาพสตรี

การให้บริการ
1.  การตรวจสุขภาพสตรี และวินิจฉัยเพื่อตรวจและป้องกีนโรคสตรี
- การตรวจสุขภาพเตรียมตัวก่อนแต่งงาน ด้วยโปรแกรมวางแผนครอบครัว
- การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีดั้งเดิมและวิธีแบบ พิเศษ (Liquid Prep Smear)
- ตรวจหา HIV Virus และบริการฉีดและให้คำแนะนำวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV Virus
- ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง Colposcope
- การตรวจอวัยวะในอุ้งเชิงกรานด้วยเครื่อง Ultrasound
- การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก
2. รักษาโรคสตรี:โรงพยาบาลมงกุฎวัมนะให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคสตรี ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย
- ภาวะความผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดท้องประจำเดือน ตกขาว
- โรคมะเร็งสตรี ทุกชนิด เช่นมะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งหรือเนื้องอกในมดลูก มะเร็งเต้านม ศูนย์สุขภาพสตรี
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พร้อมให้คำปรึกษา วางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
- รักษาผู้มีปัญหานรีเวช โดยการผ่าตัด
3. การเตรียมตัวตั้งครรภ์
- การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด
- การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์
- วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุภาพ ฉีดวัคซีน
- ให้คำแนะนำปรึกษา ภาวะ การมีบุตรยากการดูแลขณะตั้งครรภ์
- ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษา แนะนำการเตรียมตัวสำหรับคุณแม่
- ตรวจหาความผิดปกติของมารดาและทารก
- ครวจคัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์ กรณีการตั้งครรภ์ภาวะครรภ์ที่มีความใเสี่ยงสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย Ultrasound 2D,4D
- ปรึกษาทางเลือกในการคลอดบุตร (คลอดปกติ,ผ่าตัดคลอด) รวมถึงการทำหมันและการตัดไส้ติ่ง
4. การดูแลและให้คำปรึกษา สตรีวัยหมดประจำเดือน สตรีเมื่อมีอายุมากขึ้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ศูนย์สุขภาพสตรีจึงจัดให้มีการบริการดังนี้
- ให้คำแนะนำสำหรับการเตรียม ตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
- ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมน
- ตรวจความหนาแน่น ของกระดูกเพื่อวิเคราะห์ โรคกระดูกพรุนในวัยทอง

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000