หน้าแรก / บริการทางการแพทย์

 • บริการห้องพักผู้ป่วย

 • แผนกอายุรกรรม

 • แผนกกุมารเวชกรรม

 • แผนกหู คอ จมูก

 • ศูนย์จักษุ

 • แผนกโรคผิวหนัง

 • แผนกจิตเวชกรรม

 • ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

 • ศูนย์สุขภาพสตรี

 • ศูนย์ทันตกรรม

 • แผนกไตเทียม

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)

 • แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป (กองทุนประกันสังคม)

 • แผนกผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกองทุนประกันสังคม)

 • แผนกเวชกรรมฉุกเฉิน

 • ศูนย์โรคข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ

 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • แผนกหอผู้ป่วยใน

 • แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

 • หน่วยพยาบาลห้องคลอด

 • หน่วยพยาบาลทารกแรกเกิด

 • ศูนย์ห้องปฎิบัติการเทคนิกการแพทย์

 • ศูนย์รังสีวิทยา

 • ศูนย์รังสีรักษา และมะเร็งวิทยา

เลือกบริการ

แผนกกุมารเวชกรรม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาพยาบาลเด็กแบบองค์รวม และครบวงจร โดยทีมกุมารแพททย์ทั่วไป และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ครอบคลุมตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นดังนี้

 • ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • ด้านโรคปอด
 • ระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
 • ด้านโรคหัวใจ
 • ด้านสมองและประสาทวิทยา
 • ด้านโลหิตวิทยา
 • ด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
 • พัฒนาการการและพฤติกรรมเด็ก
 • หู คอ จมูก ในเด็ก
 • ศัลยกรรมเด็ก

 การที่เด็กมีสุขภาพที่ดีแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันย่อมเป็นสิ่งที่คุณพ่อและคุณแม่ทุกท่านต้องการดังนั้นแผนกผู้ป่วยนอก กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะจึงจัดให้บริการดูแลสุขภาพ

 • บริการให้วัคซีนทั้งวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนเสริม
 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • ตรวจสุขภาพเรียนต่อต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อทุ่นแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศ AFS

โทรหาเรา   0-2574-5000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000

  ฉุกเฉินโทร   0-2574-1000